Katalog                    
Konkavsubstrate  f' < 0
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Plankonkav


   Bikonkav